Pravidlá súťaže „ZÁHADY NEPREBÁDANÝCH KÚTOV SLOVENSKA 2023“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „ZÁHADY NEPREBÁDANÝCH KÚTOV SLOVENSKA 2023“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35 942 436, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 6. 7. 2023 do 3. 9. 2023

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa bodu č. 4 týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”) Do Súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do žrebovania bude zaradený Účastník súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý si oscanuje QR kód z plagátu, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste na vybranej pobočke Usporiadateľa a vypíšte súťažný formulár, ktorý sa mu po nascanovaní QR kódu objaví v jeho mobilnom zariadení. Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viac krát tým, že si nascanuje QR kód z rôznych pobočiek. Každá pobočka zaradená do Súťaže má vlastný jedinečný QR kód. Z jednej pobočky sa jeden Účastník súťaže s jedným unikátnym telefónnym číslom môže do súťaže zapojiť len raz. Zoznam pobočiek, zaradených do Súťaže s plagátom s jedinečným QR kódom:

NázovAdresa
1MalackyBernolákova 1/A, pavilon B, 90101 Malacky
2HlohovecHollého 1, 920 01 Hlohovec
3ŠaľaP.Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
4Zlaté MoravceHviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce (Obchodný dom TEKOV)
5Bánovce nad BebravouM.R.Štefánika 55, 957 01 Bánovce nad Bebravou
6MyjavaM.R.Štefánika 581/29A, 90701 Myjava
7Dolný KubínAleja Slobody 3053, 026 01 Dolný Kubín
8NámestovoHattalova 1019, 029 01 Námestovo
9BreznoNám. M. R. Štefánika 41/49, 977 01 Brezno
10KrupinaČsl. armády 2190/3, 963 01 Krupina
11TornaľaMierová 258/16, 982 01 Tornaľa
12Veľký KrtíšNám. A. H. Škultétyho 734/8, 990 01 Veľký Krtíš
13ŽarnovicaDolná ulica 247/4, 966 81 Žarnovica
14KežmarokDr. Alexandra 58, 060 01 Kežmarok
15MedzilaborceMierová 289, 068 01 Medzilaborce
16Gelnicaod 1.8. Hlavná 12, do 31.7. Banícke námestie 47, 056 01 Gelnica
17Moldava nad BodvouČeskoslovenskej armády 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
18SobranceHollého 4, 073 01 Sobrance (budova Gastrocentra)

V súťažnom formulári Účastník uvedie nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Súčasne sa s naskenovaním QR kódu prenáša aj informácia o príslušnej pobočke.

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje pre každú pobočku 1 výhercu, celkovo 18 výhercov zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže. Žrebovanie sa uskutoční 7. 9. 2023. Výhercov vyžrebuje zástupca Usporiadateľa.

6. Výhra:

18x Digitálny binokulárny ďalekohľad s nočným videním Levenhuk Halo v cene 290 Eur s DPH.

Výhra obsahuje:

 • Zariadenie pre nočné videnie
 • Nabíjací kábel mini USB 2.0
 • MicroSD 32 GB
 • Popruh k prenášaniu
 • Puzdro
 • Užívateľská príručka a celoživotná záruka

7. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú informovaní telefonicky a emailom na základe údajov uvedených v súťažnom formulári do 2 dní od termínu žrebovania. Odpoveďou na email do 4 dní od termínu žrebovania výherca potvrdí, že s výhrou súhlasí a zároveň potvrdí adresu, kde mu bude výhra zaslaná. Výhry budú zasielané kuriérskou službou a výherca potvrdí prijatie výhry kuriérovi na protokole o prijatí výhry. V prípade, že výhercovia neprejavia o výhru záujem, prevzatie výhry Usporiadateľom navrhovaným spôsobom odmietnu, alebo sa Usporiadateľovi s výhercami nepodarí skontaktovať do 3 dní od žrebovania, Usporiadateľ vyžrebuje náhradníkov. V prípade, že aj náhradníci neprejavia o výhru záujem, prevzatie výhry Usporiadateľom navrhovaným spôsobom odmietnu, alebo sa Usporiadateľovi s náhradníkmi nepodarí skontaktovať, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

8. Osobné údaje:

Odoslaním súťažného formulára Účastník súťaže dobrovoľne udeľuje súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“) Usporiadateľovi na:

 • a) spracovanie osobných údajov uvedených v súťažnom formulári za účelom účasti v Súťaži Usporiadateľom a v žrebovaní o ceny určené Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail (pre overenie splnenia podmienok účasti v súťaži/príslušnosť QR kódu k danej pobočke),
 • b) spracovanie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko za účelom ich zverejnenia na webovom sídle, v časopise a iných propagačných materiáloch Usporiadateľa v prípade výhry,
 • c) spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón a e- mail a účelom zasielania informácií súvisiacich s činnosťou Usporiadateľa, propagácie ponuky produktov a služieb Usporiadateľa a jeho zmluvných partnerov, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä formou e-mailu, SMS alebo telefónom).

Súhlas podľa písm. a) sa udeľuje na obdobie počas celej doby súťaže až do okamihu odovzdania výhry, súhlas podľa písm. b) sa udeľuje počas doby zverejnenia na webovom sídle, na sociálnych sieťach, v časopise a iných propagačných materiáloch Usporiadateľa, súhlas podľa písm. c) sa udeľuje na dobu určitú, a to 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu. Účastník súťaže berie na vedomie že každý súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa, alebo odovzdaním písomného odvolania na ktorejkoľvek pobočke Usporiadateľa alebo jeho doručením elektronicky na adresu [email protected]. Súhlasy udeľuje Účastník súťaže jednotlivo pre samostatné účely špecifikované v jednotlivých bodoch a) až c) a to len pre tie body, ktoré označí v súťažnom formulári, ktorého je udelenie súhlasov súčasťou. Zároveň označením bodov a) až c) potvrdzuje, že pri udelení súhlasov Účastník súťaže zvážil/a možnosť udeliť súhlas iba na konkrétne účely.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na Usporiadateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva Účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.dovera.sk .

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke www.dôvera.sk/zahady. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Súťaže. www.dôvera.sk/zahady Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 13. 6. 2023